Hình ảnh và tên kèm theo của một số dòng ráy thủy sinh (Anubias)

Nguồn ảnh sử dụng ngoài trên google còn là những pic chơi thực trong hồ của rất nhiều anh em trên nhiều group thủy sinh